logo Autopetr

+420 541 264 683, (08:00-17:00)

+420 777 272 166 , +420 773 826 339

Tyršova 1780/62

664 34 Kuřim

Obchodní podmínky


Obchodní podmínky

Poslední úprava 24.01.2019 03:38

Obchodní podmínky

Poslední úprava 17.12.2018 12:59

 

Obchodní podmínky pro firmu AUTOPETR s.r.o.  Tyršova 62/1780, Kuřim, 664 34, IČO: 29192242

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.eshopautopetr.cz . Provozovatelem internetového obchodu je AUTOPETR s.r.o.  Tyršova 62/1780, Kuřim, 664 34, IČO: 29192242. Tyto obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění pozdějších právních předpisů.

Vymezení pojmů:

Spotřebitelská smlouva

Smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

Dodavatel/Pro­dávající

Je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující/Spot­řebitel

Je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami. Kupující/nikoli spotřebitel Je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupní smlouva

Umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách (návrh na uzavření kupní smlouvy) vyjadřuje prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží, popř. služby za uvedených podmínek. Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení závazné objednávky kupujícího prodávajícímu. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá.

Doprava

Doprava námi nabízených výrobků není zakalkulována v ceně výrobku. 

Převzetí zboží třetí osobou

Postup při převzetí zboží pro kupujícího, který není spotřebitelem

Při dovozu zboží si zkontrolujte stav obalu přebíraného zboží, v případě poškození obalu, si zboží ihned rozbalte před řidičem. V případě, že bude obal nepoškozen, zboží bez prodlení převezměte. Po převzetí je však nutné zboží do 24 hodin rozbalit a zkontrolovat stav, na pozdější reklamace způsobené přepravou nebude brán zřetel!

Postup při převzetí zboží pro kupujícího, který je spotřebitelem

Při převzetí zboží kupujícím spotřebitelem je mu doporučeno, aby rovněž učinil kontrolu doručené zásilky a to zejména, zda – li není poškozena či nebylo-li porušeno její originální balení. V případě doručení poškozené zásilky není spotřebitel povinen takovou zásilku přijímat a má nárok na dodání nové bezvadné zásilky. Spotřebiteli se doporučuje v případě dodání poškozené zásilky nebo v případě porušení jejího originálního balení tuto skutečnost uvést do dokladu o převzetí a neprodleně informovat prodávajícího. Minimálně tak předejde případným komplikacím s následnou reklamací zásilky zboží, které není v souladu s kupní smlouvou.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré podané objednávky jsou závazné. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem podepsaných údajů a náležitostí. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

Způsob platby

Hotově při převzetí na prodejně nebo při předání dopravcem.
Zálohovou fakturu V tomto případě začíná běžet termín dodání, který je uveden u Vámi objednaného zboží až příjetím platby na náš účet. O přijetí platby Vás e-mailem informujeme.

Ceny výrobků

Ceny jsou platné v době objednávky a jsou konečné.

Odstoupení od smlouvy při uzavření smlouvy prostředky komunikace na dálku

Storno objednávky

objednávku je možné stornovat do dvou hodin od vytvoření objednávky mailem na adrese AUTOPETR s.r.o.  Tyršova 62/1780, Kuřim, 664 34, IČO: 29192242

Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího

Kupující/Spotřebitel je v souladu se zák.č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, oprávněn v případě nákupu zboží prostřednictvím internetu odstoupit od kupní smlouvy i bez udání důvodu (toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží). Lze tak provést při dodržení těchto podmínek.

 • Kupující/Spotřebitel tak musí učinit ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení se děje písemným oznámením o odstoupení od smlouvy zaslaným spolu se zbožím na adresu provozovatele AUTOPETR s.r.o.  Tyršova 62/1780, Kuřim, 664 34, IČO: 29192242 (doporučujeme zaslat informační email na info@autopetr.cz).
 • Náklady spojené se zpětným zasláním zboží platí (hradí) kupující.
 • Rizika spojené se zpětným zasláním zboží stejně jako důkazní břemeno o jeho zaslání nese spotřebitel (doporučujeme Vám proto zboží řádně zabalit a zboží větší hodnoty raději pojistit).
 • Na žádost spotřebitele, prodávající také spotřebiteli hradí náklady na nejlevnější dopravu při doručení
 • Zboží musí být zasláno ve stavu, v jakém jej spotřebitel převzal, bez jakéhokoli poškození či znehodnocení, nesmí nést žádné známky jeho používání a musí být vráceno včetně příslušenství, veškeré dokumentace a v nepoškozeném originálním obalu.
 • Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 • Hodnota namontovaných/zabudovaných náhradních dílu se snižuje na 0 Kč!

Neposílejte zboží na dobírku! Při splnění výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám bude zaslán Opravný daňový doklad s Vámi uvedeným číslem účtu na který požadujete zaslat peníze z zboží. Peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet a to nejpozději do 14 pracovních dnů po obdržení Vámi podepsaného Opravného daňového dokladu (stačí emailem). Byla-li snížena hodnota zboží nebo vzniknou li prodávajícímu náklady spojené s vrácením zboží, je kupující povinen chybějící hodnotu nahradit v penězích – v praxi se tak děje formou započtení z vracené kupní ceny, která je tudíž kupujícímu vyplacena ve snížené hodnotě.

Kupující – spotřebitel – nemůže, podle odstavce 8 § 53 Občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy:

na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele (zakázková výroba!) nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal na dodávku novin, periodik a časopisů

Práva a povinnosti kupujícího

 

 • Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
 • Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

Ochrana osobních dat

Provozovatel internetového obchodu neposkytne Vaše osobní údaje v jakékoli podobě třetí straně. Vaše data budou dle zákona zabezpečena a použita jen při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím. Vaše osobní údaje jsou využity výhradně za účelem realizace objednávek a slouží také pro provedení nezbytných účetních operací, vyhotovení daňového dokladu nebo identifikaci Vaší platby, učiněnou bankovním převodem. Vaši registraci můžete kdykoliv zrušit na Vašem zákaznickém účtu.

Reklamační řád Způsob uplatnění a vyřízení reklamace

Zaručujeme Vám, že v našem internetovém obchodě poskytujeme podmínky pro uplatňování reklamací které jsou v souladu s platnými právními předpisy. Na zboží objednané a zakoupené na www.apautodily.cz poskytujeme záruku v délce 24 měsíců od převzetí zboží (pokud neni stanoveno jinak). Reklamace uplatňujte pokud možno písemnou formou, a to mailem na adresu info@autopetr.cz popřípadě poštou na adresu provozovny AUTOPETR s.r.o.  Tyršova 62/1780, Kuřim, 664 34. Možná je také osobní reklamace na adrese naší provozovny po-pá 8–15 hodin. Následně Vás budeme kontaktovat a řešit postup vyřízení reklamace. Pokud bychom na Vaši písemnou formu e-mailem do 24 hodin nereagovali, kontaktujte nás prosím na telefonu +420 541 264 683, zda byla reklamace na náš mail doručena. Děkujeme. 
Vyskytne-li se na zakoupeném zboží vada, má zákazník právo toto reklamovat. Reklamace bude přijata pouze v případě uplatnění v záruční době, nejlépe spolu s platným dokladem o koupi výrobku. AUTOPETR s.r.o.  Tyršova 62/1780, Kuřim, 664 34 je povinen oprávněnou reklamaci prošetřit popřípadě zboží opravit či vyměnit v zákonné lhůtě do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace , pokud se prodávající se zákazníkem nedohodnou jinak. Námi prodávané zboží , mimo autodoplňků, je určeno k odborné montáži (autoservis, osoba s odbornou způsobilostí apod.) U zboží určenému k odborné montáži je kupující povinen odbornou montáž doložit dokladem. Dokladem se rozumí potvrzení o montáži zboží s uvedením technologického postupu, nebo faktura s uvedením vykonaných prací, z nichž vyplývá, že byla na vozidlo (nutno uvést SPZ) namontováno zboží, které je předmětem reklamace. Podmínkou pro bezplatné odstranění vad v záruční lhůtě je použití zboží k určenému účelu podle pokynů prodávajícího respektive výrobce, pokyny jsou uvedeny v přiloženém návodu k použití, nebo jsou součástí servisních manuálů výrobce vozidla. U zboží určenému k odborné montáži prodávající není povinen tyto manuály kupujícímu dodávat V případě , že k řádnému posouzení reklamace je nezbytné odborné znalecké posouzení nebo vyjádření výrobce , vyhrazuje si prodávající lhůtu 3 měsíce k vyřízení reklamace.Po uplynutí této lhůty má spotřebitel právo na výměnu nebo odstoupení od smlouvy. Vady dodávky, které jsou zřejmé při odběru, musí být reklamovány ihned při převzetí, jinak právo odpovědnosti za tyto vady zaniká. Ostatní zřejmé vady zjištěné např. při montáži je odběratel povinen oznámit neprodleně. Vady materiálu je povinen oznámit okamžitě po jejich zjištění ve lhůtě stanovené pro záruku.

Rozpor s kupní smlouvou

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad., Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. Připouští-li to povaha věci, má kupující právo, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby její činnost mu byla předvedena. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Práva vyplývající ze záruky

 • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
 •  
 • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.
 •  

Dojde-li k výměně věci nebo její součásti, počíná běžet nová záruka v délce 24 měsíců. Reklamaci řeší prodávající v součinnosti s výrobcem zboží. O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

Reklamační protokol

Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

Záruka se nevztahuje na:

 • vady zboží, na něž byla poskytnuta sleva, vady způsobené opotřebením, atmosférickými nebo chemickými vlivy
 • vady způsobené při dopravě dopravním prostředkem zákazníka
 • vady způsobené nesprávným skladováním, nesprávně provedenou montáží, opravou a nesprávným používáním zboží.
 •  

V případě oprávněné reklamace má kupující spotřebitel právo na úhradu nákladů spojených s reklamací. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení. V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho stránky jednalo o zneužití práv). Po uplynutí 24 měsíční záruční doby zaniká odpovědnost prodávajícího za vady zboží, které nebyly v této lhůtě u prodávajícího zákazníkem uplatněny. V případě provedené záruční opravy se záruka na zboží prodlužuje o dobu, po kterou v důsledku jejího provádění nemohl zákazník zboží řádně užívat. 
Na žádost spotřebitele je prodávající povinen vydat doklad o zakoupení výrobku nebo o poskytnutí služby s uvedením data prodeje výrobku nebo poskytnutí služby, o jaký výrobek nebo o jakou službu se jedná a za jakou cenu byl výrobek prodán nebo služba poskytnuta, spolu s identifikačními údaji prodávajícího obsahujícími jméno a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, případně název prodávajícího, jeho identifikační číslo.

Naši dodavatelé

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací